Erfarenheter i urval

AstraZeneca R&D Södertälje
2010 – 2012

Linjechef för en grupp fokuserad på lab-automation och informatik på biologisk forskningsavdelning, och ansvarig för att leda och förmedla verksamhetens IS/IT-behov gentemot företagets IS/IT-organisation. I denna roll coachat medarbetare i Lean Six Sigma-arbete och andra verksamhetsutvecklingsaktiviteter.

AstraZeneca R&D Södertälje
jan – sep 2010

Projektledare för Lean Six Sigma-projekt. Syftet var att förbättra processen för att etablera nya in vitro-farmakologiska tester, vilken upplevdes som långsam och icke-transparent av kunderna.  Arbetet bedrevs enligt en fullständig Lean Six Sigma-projektmodell, inklusive definiering av problemställning ur ett kundperspektiv med hjälp av intervjuer och workshops, processmodellering, mätning och analys av bakomliggande faktorer, framtagande och införandet av en förbättrad process i verksamheten, samt framtagande av en kontrollplan och uppföljning av denna. Uppföljningen visade på en ökad transparens och kundnöjdhet, samt kortade ledtider för delar av processen.

AstraZeneca R&D Södertälje
jan 2009 – mar 2010

Medlem i avdelningsöverskridande Lean Six Sigma-projekt. Projektet syftade till att förbättra den centrala substanstestningsprocessen i tidig läkemedelsforskning. Denna process hade långa ledtider, stor variabilitet och var dåligt koordinerad mellan olika funktioner. Projektet drevs enligt en fullständig Lean Six Sigma-projektmodell, och i arbetet ingick bland annat kartläggning av nuläge, processmätning och orsaksanalys, framtagande och införande av en ny förbättrad avdelningskoordinerad process inklusive ett testbeställningssystem, samt riskanalys och framtagande av kontrollplan. Införandet resulterade i tydligt kortade ledtider, minskad variabilitet, koordinerad resultatgenerering och ökad transparens.

AstraZeneca R&D Södertälje
dec 2009 – dec 2011

Ledare för företagsglobal styrgrupp för företagets centrala informatikplatform för substansrelaterade forskningsresultat. I denna roll ansvarat för att säkerställa att systemet används i enlighet med befintligt regelverk över hela företaget, och att kontinuerligt revidera regelverket så att det är relevant för alla berörda verksamheters behov. Initierat och lett ett flertal aktiviteter för att förbättra systemet, dess integration med andra centrala system, samt företagets efterlevnad av regelverket.

AstraZeneca R&D Södertälje
2009

Projektledare för projekt med syfte att förbättra efterlevnad till befintliga riktlinjer för analys av in vitro-farmakologiska experiment. Projektet drevs med Lean Six Sigma-metodologi och i arbetet ingick nulägesanalys med hjälp av intervjuer och workshops, grundorsaksanalys, och framtagande av förändringsplan. Koordinerade dessutom arbetet med revideringen av riktlinjerna och införandet av förbättringar i enlighet med förändringsplanen.

AstraZeneca R&D Södertälje
2008

Projektledare för etablerandet av informationsöverföringsrutiner för biologiska substanser mellan AstraZeneca och ett dotterbolag. Arbetet inkluderade behovsanalys ur ett verksamhetsperspektiv mha workshops, samt framtagande och införande av informationsmallar och en process för informationsutbyte och registrering till företagets informationssystem.

AstraZeneca R&D Södertälje
2008

Analytiker och processmodellerare i kartläggningsprojekt av processen för in vitro-farmakologisk testning ur ett linjeperspektiv. I arbetet ingick nulägesanalys med hjälp av intervjuer och workshops, processmodellering, och framtagande av förbättringsförslag.

AstraZeneca R&D Södertälje
2008

Implementationskoordinator för pilot och utrullning av ett testbeställningssystem. Arbetet inkluderade kravinsamling/kravställning, och att koordinera införandet av beställningssystemet och en ny beställningsprocess över avdelningsgränser.

AstraZeneca R&D Södertälje
mar 2007 – jan 2008

Projektledare för ett projekt syftande till att etablera beslutsunderlag för startandet av nya läkemedelsprojekt inom ett avgränsat sjukdomsområde. En kunskapsdatabas etablerades som integrerade relevant data från en mängd interna och externa datakällor, både strukturerade och ostrukturerade (text), med hjälp av automatiserade och semi-automatiserade dataflöden. Arbetet innefattade insamlande av kundkrav och definierande av verksamhetsrelevanta kontrollerade vokabulärer och informationskällor mha workshops, etablerande av dataflöden, integrering av data, samt utbildning och överlämnande till kund.

AstraZeneca R&D Södertälje
2005

Projektledare för projekt med syfte att öka datakvaliteten i en reagens-databas genom att etablera riktlinjer för användandet. Arbetet inkluderade definierande av relevanta kontrollerade vokabulärer, etablerande av dokumentation av riktlinjerna, införande och utbildning av berörd personal, samt uppföljning av efterlevnad.

AstraZeneca R&D Södertälje
2004

Projektledare för projekt med syfte att etablera en kunskapsdatabas för en given klass av läkemedelsmålprotein. Arbetet omfattade definition av kundbehov, insamlande och genererande av relevant data, etablerande av användargränssnitt, samt utrullning till användare.

AstraZeneca R&D Södertälje
2003

Implementation av ett antal automatiserade analysflöden för experimentalister. Arbetet innefattade definiering av kundbehovet, samt etablerandet av web-baserade användargränssnitt och bakomliggande analysflöden.

AstraZeneca R&D Södertälje
2003

Projektledare för projekt med syfte att standardisera rapporter för bioinformatisk information till tidiga läkemedelsprojekt. I arbetet ingick att utifrån riktlinjer och behov för tidiga läkemedelsprojekt definiera relevanta informationskällor och analyser, och att etablera dokumentationsmallar för rapporter.

AstraZeneca R&D Södertälje
2002

Projektledare för projekt med syfte att etablera ett automatiserat analysflöde för uttryckta gensekvenser. I arbetet ingick att definiera relevanta analyser och logik, samt att etablera analysflödena programmatiskt.

 

Karolinska institutet
1998 – 2001

Föreståndare för Karolinska institutets core-facilitet för bioinformatik.

Ansvarig för verksamheten, vilken tillhandahöll bioinformatisk mjukvara och databaser, inklusive utbildning, till KI:s forskare. Lett en mindre grupp utbildare och support-personal.

 

Sanger Centre, Cambridge, UK
1997 – 1998

Marie Curie Postdoktor-stipendiat. Utvecklat mjukvara och bedrivit forskning inom jämförande genomsekvens-analys. Resulterade i två vetenskapliga publikationer och ett grafiskt gränssnitt för att utföra jämförande genomsekvens-analys.

 

Uppsala Universitet
1996 - 1997

Bioinformatik-utbildare. Hållit kurser i användandet av bioinformatisk programvara och databaser på ett flertal svenska universitet.

Uppsala Universitet
1996 - 1997

Föreståndare för the Swedish GDB (Human Genome Database) Node.

Administrerat lokala kopior av sekvens- och genetik-databaser, samt utbildat användare.

Uppsala Universitet
1989 – 1995

Doktorand i mikrobiologi. Bedrivit molekylärbiologisk forskning på papillomavirus-biologi. Resulterade i avhandlingen “Studies on Bovine papillomavirus type 1 gene expression and DNA replication”.